Gebruiksvoorwaarden Tactical Base

Artikel 1 – Algemeen

De besloten vennootschap Tactical Base is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 84355735 en is gevestigd aan de Piet Smuldersstraat (5591JD) te Heeze, hierna: Tactical Base. Tactical Base is de aanbieder van de Tactical Base website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Tactical Base website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Tactical Base website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Tactical Base Gebruiker deze Tactical Base website verder niet te gebruiken. Tactical Base raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Tactical Base website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Tactical Base website te gebruiken stemt Gebruiker in dat Tactical Base door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Tactical Base gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Tactical Base. Tactical Base zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Tactical Base.

Artikel 3 – Gebruik van de Tactical Base website

 1. Tactical Base spant zich in de Tactical Base website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Tactical Base website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Tactical Base website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Tactical Base onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Tactical Base kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. Tactical Baseinformeert Gebruiker via de website over alles wat met voetbal te maken heeft en hoe hij/zij zich op dat gebied kan verbeteren.
 5. Gebruiker kan nadat er een account en profiel is aangemaakt exclusieve content bekijken, vragen stellen in het profiel, workshops en voedingsdiëten volgen en advies krijgen omtrent voetbal benodigdheden.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Tactical Base website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Tactical Base website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Tactical Base website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Tactical Base website:
  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Tactical Base website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  3. het kopiëren en/of rippen van (onderdelen van) de Tactical Base website van Tactical Base,
  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Tactical Base
  5. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Tactical Base, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  6. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Tactical Base of derden hindert of schade toebrengt.
 2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Tactical Base gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Tactical Base komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Tactical Base website te ontzeggen en/of het gebruik van de Tactical Base website te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Tactical Base website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Tactical Base. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 – Toegang

 1. Tactical Base biedt enkel en alleen het gebruik van de Tactical Base website aan. Tactical Base heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Tactical Base website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tactical Base aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Tactical Base website tijdig worden verstrekt aan Tactical Base.
 4. Tactical Base is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Tactical Base is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorTactical Base bekend was.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Tactical Base website

Tactical Base staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Tactical Base streeft ernaar om zich in te spannen om de Tactical Base website en de toegang tot de Tactical Base website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Tactical Base website. Tactical Base is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Tactical Base website en het gebruik van de Tactical Base website op te schorten. Tactical Base is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Tactical Base website te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Inhoud van de website

 1. Indien op de website enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Tactical Base de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Het te verwachten resultaat is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Gebruiker. Tactical Base biedt hierin geen garanties.

Artikel 8 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Tactical Base of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Tactical Base gerechtigd om dat deel van de Tactical Base website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Tactical Base zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Tactical Base aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 9 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Tactical Base of via info@tacticalbase.nl.

Artikel 10 – Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de Tactical Base website is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Tactical Base. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Tactical Base aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 2. Tactical Base kan de toegang tot de inhoud van haar website aanbieden in de vorm van een abonnement voor de duur zoals overeengekomen met Gebruiker.
 3. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Tactical Base gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Tactical Base website op te schorten, dan wel te beëindigen.
 4. De gebruiker betaald het verschuldigde bedrag in een keer middels iDeal, Bancontact, Direct bank transfer of via Creditcard.

Artikel 11 – Abonnementen

 1. Tactical Base biedt abonnementen aan voor de duur van drie maanden, zes maanden of voor één jaar. Na verloop van de overeengekomen duur wordt het abonnement telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij Gebruiker expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.
 2. De opzegtermijn voor abonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan Tactical Base voor het einde van de betreffende periode. Indien Gebruiker een abonnement na aanvang van een nieuwe periode opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Tactical Base vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Tactical Base website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Tactical Base.
 2. Tactical Base is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. Tactical Base is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Tactical Base website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Tactical Base jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Tactical Base in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Tactical Base is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Tactical Base website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Tactical Base website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Tactical Base staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Tactical Base verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Tactical Base is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Tactical Base aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Tactical Base alleen geacht te bestaan indien Tactical Base dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 9. Enige door Tactical Base opgeleverde adviezen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Tactical Base.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Tactical Base is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Tactical Base opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Tactical Base. Tactical Base is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Tactical Base vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Tactical Base. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Tactical Base dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Tactical Base is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Tactical Base en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Tactical Base buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Tactical Base heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tactical Base zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14 – Overeenkomst met de netbeheerder

Tactical Base biedt uitsluitend een Tactical Base website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Tactical Base, alsmede op de goede naam van Tactical Base. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Tactical Base website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, modellen, adviezen, rapportages en dergelijke met betrekking tot de Tactical Base website berusten uitsluitend bij Tactical Base en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Tactical Base website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Tactical Base rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tactical Base.
 4. De software van de Tactical Base website blijft te allen tijde het eigendom van Tactical Base De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Tactical Base of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Tactical Base website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.
 5. Tactical Base maakt op haar website gebruik van reeds bestaand videomateriaal dat zij vervolgens bewerkt en publiceert. De intellectuele eigendomsrechten van het betreffende videomateriaal blijven te allen tijde bij de maker van de video. Tactical Base wordt geacht toestemming te hebben van de maker teneinde de bewerking van de video’s en de publicatie daarvan op de website van Tactical Base, bij gebreken waarvan Tactical Base te allen tijde met een citaat zal vermelden welke organisatie de maker van de desbtereffende video is.

Artikel 16 – Algemene (verkoop)voorwaarden

Op het gebruik van de Tactical Base website zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Tactical Base van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Tactical Base.

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Tactical Base website van Tactical Base. worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@tacticalbase.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Tactical Base de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Tactical Base zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 18 – Wijzigingen

Tactical Base heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Tactical Base website inzien.

Artikel 19 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Tactical Base en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Tactical Base en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Zeist, 7 december 2020